KVKK ve Aydınlatma Metni

Aydınlar Dişli olarak, şirketimizin tüm birimleri ile internet sitemiz aracılığıyla işlenebilecek her türlü kişisel verinin mahremiyetine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu bilinçle şirketimiz tarafından işlenebilecek tüm kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine bire bir uygun olması için şirketimizin aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuştur. KVK Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır. 


KVKK Başvuru
İlgili kişi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirket merkezimize (  …..Kemalpaşa İzmir ) veya e-mail adresiniz daha önce tarafınızca şirketimize bildirilmiş ve şirketimiz kayıtlarında mevcut ise bu adresinizden gönderilmek üzere mail yoluyla “kvkbasvuru@aydinlardisli.com.tr” adresine iletebilirsiniz.
Başvurunuzda;
•    Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
•    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
•    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
•    Talep konusu, bilgilerinin bulunması mevzuat gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef işleme alınamamaktadır.

KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz talepler şunlardır:
1.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz
2.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz
3.    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz
4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz
5.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz
6.    Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz
7.    Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz
8.    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz
9.    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.